Regulamin

REGULAMIN

 

 

Rozdział I – ZASADY OGÓLNE, DEFINICJE

1. Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie stosowanych w jego treści pojęć (kolejność alfabetyczna):
 • Amator – za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziały w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN. Koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora.
 • Drużyna – zespół nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż dwudziestu zawodników, zgłoszonych do udziału w rozgrywkach.
 • Nie amator – za nie amatorów są uznani zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie. względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w definicji amatora.
 • Organizator –  Yascoool.com Sport & Sprzedaż & IT  Marcin Jaskuła
 • Regulamin – Regulamin Rozgrywek Ligi Wielkopolskiej
 • Rozgrywki – mecze rozgrywane w danym sezonie
 • Uderzenie – umyślne kopnięcie nogą, uderzenie ręką, oplucie, pchnięcie, szarpanie lub inna forma przemocy fizycznej lub jej wyraźny zamiar.
 • Zawodnik profesjonalny – za zawodnika profesjonalnego uznani będą zawodnicy nie amatorzy, posiadający z klubem umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej)

2. Zasady ogólne

 1. Rozgrywki są przeznaczone dla sympatyków piłki nożnej,
 2. Celem nadrzędnym rozgrywek jest propagowanie idei i postaw Fair Play
 3. W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny zgłoszone i reprezentujące osoby prawne oraz osoby fizyczne.
 4. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy o statusie amatora i nie amatora zgodnie z definicją PZPN. Wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, grających lub zgłoszonych do zawodów mistrzowskich szczebla centralnego PZPN tj. II, I ligi lub ekstraklasy, wykluczonych jest również udział zawodników poniżej 16 roku życia.
 5. Zawodnik niepełnoletni zobowiązany jest do przedstawienia organizatorowi zgody na piśmie obojga rodziców na udział w rozgrywkach.
 6. Wszystkie mecze w rozgrywkach Ligi Wielkopolskiej są nagrywane i upubliczniane na serwisie youtube.com, zawodnik akceptując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w skrótach spotkań. Organizator zastrzega sobie prawo do nie nagrywania bądź opublikowania meczów ze względu na warunki techniczne.
 7. Każdy zawodnik przed przystąpienia do rozgrywek zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zdrowotnego informującego o zdolności do uczestnictwa w rozgrywkach Ligi Wielkopolskiej. W przypadku pojawienia się problemów zdrowotnych zawodnik zobowiązany jest do poinformowania o tym organizatora.

 

Rozdział IIZASADY PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK

1. Zasady przystąpienia do rozgrywek

 1. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: www.ligawielkopolska.pl
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zgłaszającą (prawną lub fizyczną) zobowiązania przestrzegania wszystkich zasad określonych w karcie zgłoszeniowej i regulaminie oraz uregulowania należności za rozgrywki.
 3. Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionej listy uczestników drużyny na obowiązującym formularzu, najpóźniej w dniu pierwszego spotkania ligowego. W przypadku niespełnienia powyższego warunku lub przekroczenia terminu Organizator ma prawo nie dopuścić drużyny Zgłaszającego do rozgrywek.
 4. Zgłoszona drużyna musi posiadać: nazwę, kapitana wskazanych na formularzu listy uczestników drużyny.
 5. Drużyna może zgłosić maksymalnie 20 zawodników wyłącznie do 4 kolejki ligowej. Po tym czasie lista zawodników zostaje zamknięta. Wyjątek stanowi zamiana za zawodnika kontuzjowanego tylko w drużynie która ma zgłoszonych maksymalnie 10 zawodników.
 6. Każdy zawodnik jest zobowiązany do dostarczenia organizatorowi oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu oraz o braku przeciwskazań do uczestniczenia w imprezach sportowych.

2. Opłata za przystąpienie do rozgrywek

 1. Wysokość opłaty za rozgrywki wynosi od 650 do 750 zł złotych od zgłoszonej drużyny. Wysokość opłaty wpisowej uzależniona jest od ilości drużyn występujących w danej lidze.
 2. Zgłaszający jest zobowiązany do uregulowania opłaty przed pierwszym spotkaniem ligowym.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności za pierwszą edycję rozgrywek Organizator ma prawo nie dopuścić drużyny Zgłaszającego do rozgrywek.
 4. Drużyna która nie ureguluje płatności do drugiej kolejki gier nie zostanie rozstawiona do trzeciej i następnych kolejek Ligi Wielkopolskiej.
 5. Opłata wpisowa musi być wpłacona na konto bankowe organizatora rozgrywek.

 

 

Rozdział III – ORGANIZACJA I PRZEBIEG ROZGRYWEK

1. Organizacja rozgrywek

 1. Drużyny startują w lidze gminnej, miejskiej do której zgłosiły swój akces podczas wypełniania formularza zgłoszeń. Aby Liga Gminna ruszyła musi zgłosić się minimum 10 drużyn.
 2. Rozgrywki są podzielone na edycje, każda edycja stanowi odrębną całość.
 3. Drużyny walczą o mistrzostwo poszczególnych gmin, miast: organizujących rozgrywki Gminnej, Miejskiej Ligi Piłki Nożnej.
 4. Mistrzowskie drużyny będą reprezentować swoje gminy w Lidze Mistrzów, która odbędzie się po wyłonieniu zwycięzców wszystkich lig.
 5. W każdej edycji drużyny grają każda z każdą, jedno spotkanie, zdobywając punkty do tabeli.
 6. Czas trwania jednego spotkania: dwa razy po dwadzieścia minut (2×20) z pięciominutową przerwą.
 7. W trakcie całych rozgrywek spotkania będą punktowane w następujący sposób: za zwycięstwo w spotkaniu 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.
 8. O kolejności miejsc we wszystkich Ligach decyduje ilość zdobytych punktów, przy równej ilości punktów, bilans bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami, gdy drużyn z równą ilością punktów jest więcej niż dwie o miejscu decyduje tzw. mała tabela uwzględniająca wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku remisu decyduje różnica bramek, następnie ilość zdobytych bramek i w końcu losowanie.

2. Terminarz rozgrywek

 1. Terminy i miejsca wszystkich spotkań w ramach rozgrywek wyznacza organizator.
 2. Obowiązujący terminarz zawierający terminy i miejsca wszystkich spotkań w ramach rozgrywek znajduje się w trakcie ich trwania na stronie internetowej organizatora.
 3. Od chwili rozlosowania terminarza, w trakcie całych rozgrywek nie istnieje możliwość przekładania spotkań i jakichkolwiek zmian w terminarzu. Prośby dotyczące terminarza muszą zostać zgłoszone na adres mailowy biuro@ligawielkopolska.pl do każdego poniedziałku do godziny 20.00. W temacie należy wpisać TERMINARZ oraz nazwę drużyny.

3. Przebieg rozgrywek

 1. W przypadku nie stawienia się drużyny na boisko pięć minut przed wyznaczonym terminem spotkania, będzie przyznawany walkower na korzyść drużyny przeciwnej.
 2. Drużyna, która nie zgłosiła swojej nieobecności na zaplanowanym meczu na minimum 5 godzin przed meczem jest zobowiązana do uregulowania kary porządkowej w wysokości 50 złotych.
 3.     Nie ma możliwości przekładania spotkań ligowych!
 4. Przed każdym spotkaniem kapitanowie lub zastępcy kapitanów obu drużyn muszą wypełnić i podpisać protokoły meczowe. Możliwe jest dopisanie zawodników spóźnionych na spotkanie nie później niż do rozpoczęcia drugiej połowy spotkania.
 5. Zawodnik nieposiadający przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem nie może uczestniczyć w zawodach.
 6. Zawodnik po spożyciu alkoholu nie może uczestniczyć w zawodach. Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków zmieniających świadomość przed, w trakcie i po zawodach na terenie obiektów gdzie rozgrywane są zawody.
 7. Osoby nietrzeźwe, zachowujące się nie sportowo, mają zakaz wstępu na miejsce rozgrywania zawodów.
 8. W trakcie trwania poszczególnych edycji rozgrywek nie można zmieniać ani uzupełniać listy uczestników drużyny, chyba, że dostarczona przed rozpoczęciem rozgrywek lista nie zawierała pełnego spisu dwudziestu zawodników. W takim wypadku należy poinformować o tym Organizatora w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż w dzień poprzedzający najbliższe rozgrywane przez zainteresowaną drużynę spotkanie. W uzasadnionych wypadkach, na wniosek Zgłaszającego Organizator może wyrazić zgodę na dopisanie zawodnika do pełnej listy uczestników drużyn w miejsce zawodnika trwale wykluczonego z gry (np. kontuzja, wyjazd). Niniejszy punkt nie ma zastosowania w trzech ostatnich kolejkach spotkań każdej z edycji rozgrywek – obowiązuje wówczas całkowity zakaz zmian i uzupełnień listy uczestników.
 9. W trakcie trwania rozgrywek prowadzone będą klasyfikacje indywidualne, odpowiednio dla każdej Ligi:
 • Najlepszy strzelec rozgrywek
 • Najlepszy bramkarz rozgrywek
 1. Zasady prowadzenia klasyfikacji wymienionych w punkcie 9 będą podane do wiadomości na stronie internetowej Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek
 2. Zawodnicy mogą występować tylko w jednej drużynie w trakcie trwania rundy.
 3. Wszelkie uwagi i protesty związane zwłaszcza z nieprawidłowościami organizacyjnymi oraz związanymi z sędziowaniem należy kierować na adres mailowy: biuro@ligawielkopolska.pl , bezpośrednio po zakończeniu spotkania. Organizator rezerwuje sobie trzy dni na rozpatrzenie protestu.

 

 

Rozdział IV – PRZEPISY GRY

1. Przepisy gry

 1. Zespoły występują w składach sześcioosobowych (pięciu w polu i bramkarz). Jest możliwość gry 6 zawodników w polu plus bramkarz jeśli wyrażą taką wolę obydwie rywalizujące ze sobą drużyny.
 2. Zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych oraz obuwiu, które jest dopuszczone w regulaminie wewnętrznym Orlika, na którym rozgrywane są spotkania.
 3. Strój bramkarza musi w sposób wyraźny odróżniać się kolorystycznie od strojów pozostałych zawodników drużyny.
 4. Zawodnik nieposiadający przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem nie może uczestniczyć w zawodach.
 5. Zawodnicy nieprzestrzegający zasad określonych w punktach 2,3 i 4 będą niedopuszczani lub wykluczani z udziału w spotkaniu.
 6. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy PZPN z niżej wymienionymi wyjątkami:
 • Wymiarów boiska i bramek.
 • Dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w trakcie spotkania w wyznaczonej strefie.
 • Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 • Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od linii bramkowej.
 • Rzut od bramki wykonuję się z pola bramkowego.
 • Przy rzucie wolnym odległość zawodnika z drużyny przeciwnej od piłki wynosi 7 metrów
 • Drużyna, która wybije piłkę poza obiekt jest zobligowana do wyznaczenia zawodnika rezerwowego by się po nią udał.

2. Kary

 1. Za naruszenia przepisów gry, zasad związanych z przebiegiem rozgrywek i nie sportowe zachowanie zawodnicy będą karani. 2. Interpretacja kary za faule i nie sportowe zachowanie zawodników w trakcie spotkania zależeć będzie od prowadzącego spotkanie sędziego, od jego decyzji nie ma odwołania.
 2. Ustala się następujące kary indywidualne w trakcie spotkania:
 • Kara czasowego usunięcia z boiska w trakcie spotkania – 2, 3, 5 minut w zależności od przewinienia. Karę ustala arbiter zawodów.
 • Czerwona kartka i usunięcie z boiska na 5 minut, z tymże zawodnik ukarany nie ma możliwości powrotu na boisko do końca spotkania.
 1. Zawodnik ukarany, odbywa karę do końca jej trwania, bez względu na zmiany wyniku spotkania.
 2. Ustala się następujące kary dyscyplinarne w trakcie trwania rozgrywek:
 • Czerwona kartka – odsunięcie od jednego spotkania.
 • Każda kolejna czerwona kartka – odsunięcie od trzech spotkań.
 • Za spożywanie alkoholu w trakcie zawodów, niezależnie czy zawodnik gra w danym dniu czy tylko kibicuje wykluczenie z rozgrywek do końca sezonu.
 • Za uderzenie sędziego dyskwalifikacja całej z drużyn z rozgrywek.
 • Za uderzenie zawodnika którejkolwiek z drużyn, lub jakiejkolwiek osoby na terenie i w trakcie trwania rozgrywek wykluczenie z rozgrywek.
 • Za używanie wulgarnych słów obowiązuję kara 1 minuty.
 • Za wtargnięcie na boisko, przebywanie w strefach lub poza strefami wskazanymi przez Organizatora, wznoszenie wulgarnych okrzyków (szczególnie w obecności osób nieletnich) wykluczenie od jednego do trzech spotkań.
 • Za zachowania wybitnie niesportowe Organizator może wyznaczyć inne kary włącznie z usunięciem zawodnika lub drużyny. 6. Od kar wymienionych w od 3 do 5 przysługuje odwołanie do Organizatora w formie pisemnej, na adres mailowy: biuro@ligawielkopolska.pl w temacie należy wpisać ODWOŁANIE OD KARY oraz nazwa drużyny.
 1. Organizator rezerwuje sobie prawo do zawieszenia (odroczenia), zmniejszenia kary lub jej części, jeśli uzna to za zasadne.

3. Pozostałe postanowienia

 1. W kwestiach: interpretacji regulaminu oraz nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.>
 2. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody właściciela jest zabronione.